Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanspraak. 63

Evangelie, van God met blindheid, met ongeloof, met verharding, en met den vloek geflaagen is. Hy bragt U onder deNakomelingen dier Vaderen, welken, zo fnood als geweldig,, tot Pilatus geroepen hebben : zyn bloed kome over ons en over onze Kinderen! Gy hebt onder die Natie, zo veele jaaren lang, omgewandeld: Gy hebt de Wet van Moses in de openbaar Synagogen den Volke voorgeleezen : Gy hebt met hetzelve zamen gefpannen in de verwerping van Jezus van Nazareth.-: Gy hebt deel gehad aan deszelfs ongeloof en blindheid,aan de gewoone openlyke- zonden dier Natie. Gy zyt daarna vervallen in twyfelingen, die uw hart deeden neigen tot verderfelyke grondbeginfelen, en deezen, gepaard met treurige omzwervingen, Helden U bloot voor een allerongelukkigst einde. Dan, onder alie die ftormen , onder alle die zwaare verzoekingen, waakte God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, onverdiend, over U! Zyne Verdraagzaatnheid, die verwonderlyke Volmaaktheid van God! behoedde U; zyne Lankmoedigheid leidde U tot bekeering.' — Hoe weinig konde gy in die tyden denken , dat gy detzen Dag , op deeze plaats, en onder dit Volk, beleeven

zoudt;

Sluiten