Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 a a n' a p r a a kt

hart, 't -welk zonder hemelfche bewaa* r.ng voor alles, zelfs voor afval, bloot ftaat. Wie weet, ;wie weet, hoe veele netten 'er zullen gefpannen worden door den Vyand uwer zaligheid, om U ten verderve te vangen! En welk eene zegepraal zou de Joodfche Natie het oordeeJen; welk een gewin zou het voor de hel 5 welk eene rampzaligheid zou het voor _ ü weezen, de tegenwoordige Belydenis te verzaaken, en den Heere/Jesus andermaal te kruifigen l Voorzeker dan zou 'er geen flagtofer meer overi, blyven voor deeze zonde: Uw laatfte levensdag zou de rampzaligftc van allen ^yn. Ons Hart, door loutere liefde jegens U gedreeven, fiddert by deeze overdenking! ...... Zie dan tQ^ d.t

bid ik, dit vermaan ik U, Cwant wy moeten vry zyn van m bloed,) by de hefde van Jesus, dien gy heden beydt, zie dan toe , m niet hoog gevog_ lende; maar vrees, en waak, en bid Uw ftaat is ..gevaarlyker dan de onze,' Meer ftormen kunnen 'er van buiten op U gedaan worden, meer van binnen in U opkomen; en wie anders dan de HeeJesus kan ze afkeeren.» Wapen U dan, eiken dag, met de Waarheid cn m het Qebed. Vrees yoor U zelven,

en

Sluiten