Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 aanspraak.

wooning dus lang vergund heeft.-— Erken uwe verpligting aan allen, die U wèl deeden, en met toegenegenheid ontvingen , die Huis en Hart voor U openzetten. En tot welk een beroep de

goede Voorzienigheid U fchikken zal, of waar gy in de Waereld blyven zult, zyt getrouw, zyt getroost, zyt gezegend, altoos ftandvastig, onbeweeglyk en overvloedig is het werk des Heeren. Zyt eene eer voor het Christendom; onze blydfchap en kroon in den grooten dag van. Jesus komst /

(Hierna tot de Gemeente overgaande? bejloot ik in deezer voege.)

Gemeente van Zutphen ! 't Geen Gy thans in éénen gedoopten Jood gezien hebt, zal ten bettemden dage, welken wy egter niet beleeven zullen, aan duizenden gefchieden : want God is getrouw, en zyne toezeggingen zyn waaragtig. Mogelyk zullen op deeze plaats, Cgaat ons Vaderland niet te gronde, of

wylA

Sluiten