Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 5 den; en bevatten in zich, deels, de Ie. vensgefchiedenis van Christus, en de berichten van de lotgevallen zyner discipelen, nadat Jefus van hen wasafgefcheiden; deels, onderrichtingen van deeze discipelen over gewigtige leeringen van den Godsdienst, vervat in brieven aan eenige van de eerfte Christelyke gemeenten.

Wil men, derhalve, voor den troost, ■ dien de Christelyke Godsdienst den mensch ; mededeelt, vatbaar zyn, en dien deelachr tig worden; zo moet men deeze fchriften met eene veel grooter opmerking leezen dan den inhoud van eenig ander boek, dewyl de inhoud deezer fchriften veel gewigtiger is.

In het byzonder moet het leezen van den Bybel gefchieden mcL ecu hare, 't welk; geneigd is niet Hechts de waarheid, zodanig als zy in den Bybel geleerd word, aan te neemen, maar ook volgens de erkende waarheid zich te gedraagen.

Alles wat, naar de onderrichting des Bybels ,en voornaamelyk naar de onderrichting van Christus en zyne discipelen, de mensch doen moet, opdat hy den hoogflen troost in leven en in fterven verkryge, beftaat A 3 in

Ine moeten lecze fchriften vorden geleeien?

Met welk een' iart moet dit jyzondeflyk ;efchieden ?

Vat moet, njar

le onderriching van Chrisus en zyne ajostelen, de nensch doen , nn in leven en n ltervcn voor ien huogften iroost vatbaar

Sluiten