Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 23 gegeven, op dat gelyckerwys ick u gedaen hebbe, gylieden ook doet.

' Matth. 9. 2. Zyt wel gemoet, uwe Jonden zyn u vergeven.

Toen Hy, byna vier jaaren, in het o- j penbaar den Jooden zyne heilzaame leere: had verkondigd, moest Hy, op befchikking der Jooden , na veelvuldig bitter Lyden, den fmartelyken en fmaadelyken kruisdood ondergaan, waarop, echter, eene in allen opzichte eerlyke begraavenis van zyn geftorven ligchaam volgde.

Naar Gods wyze bedoeling tot der men- ] fchen gelukzaligheid, moest de dood van. Jefus Christus de verbetering en genadebe-; wyzing der zondigende menfchen bewer- j ken; waarom ook Jefus, die zulks wist, den dood vrywillig, en met het ftandvastigfte geduld, heeft uitgeftaan.

1 Joh. 4. 10. God heeft zynen Sone gefonden [tot] een verfoeninge voor onfe fonden.

Tit. 2. 14. Die hem felven voor ons gegeven heeft, op dat hy ons foude verlosfen van alle cngeregtigheyt, ende hem felven een eygen volk foude reynigen, yverig in goede wercken.

Dit, naamelyk, der zondigende menfcheni verbeteringen genadebewyzing, welken door B 4 de

foe eindigde ly zyn leer mpt en leven?

Vat zon door en dood van efus Christus rorden be. perkt, en hoe erdroeg Hy aarom dien ood? .

M

Vat belydcn vy derhalve, vanneer wy teggcn: ik ge-

Sluiten