Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer, op Welke eene wyze, en waartoe zal Jefus ten tw'eedemaale op de aarde veri'cliynen ï

i

i i

Hoe word dit ]

in de geloofsbelydenis uit- ( Bedrukt V

i

30 I. AFDEELING.

eens, ter deelneeming aan eene gelyke gelukzaligheid, met Hem verheven willen worden.

Col. 3. 1. 2. Soekt de dingen die loven zyn, daer Christus is fittende aen de rechter [hant] Godts: Bedenckt de dingen die boven zyn, niet die op de aerde zyn.

Openb. 3. 21. Die overwint, ick fal hem geven met my te fitten in mynen throon, geiyk als ick overwonnen hebbe, ende ben ge. feten met mynen Vader in zynen throon.

Deeze verhoogde Jefus zal éénmaal, aan het einde der dagen, en op eenen van God daartoe beftemden tyd, in groote kracht en heerlykheid weder verfchynen, om het jordeel te houden over alle menfchen; dat s: om een' ieder te vergelden naar zyne verken; en dit heet in de geloofsbelydenis: ly zal wederkomen van den hemel om te lordeelen de leevenden en de dooden.

Hand. Apost. 17. 31. Daerom dat hy ee. ten dag geftelt heeft op wekken hy den aerdwdem rechtvaerdiglich fal oordeelen, door eeten man, dien hy [daer toe]geordineert heeft, 'erfekeringe [daer van] doende aen allen, devyle hy hem uyt de dooden opgeweckt heeft. 2. Cor. 5. 10. Want wy alle moeten ge-

open-

Sluiten