Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Wat word eigenlyk daardoor aangetoond?

Waardoorword dit geloof in de ziel van een' Christen voortgebragt, onderbonden , en bevoi'tierd ?

50 II. AFDEELING.

zyn, om als kinderen des lichts te wandelen; welken God met Christus uit den dood heeft opgewekt; aan wie alles van zyne Godlyke kracht, wat tot een' Godzaligen wandel behoort, door het geloof medegedeeld is. Rom. 6. 8. 11. Eph. 2. 5. 6.10. Eph. 5. 8. 9. 2 Pet. 1. 3. 4.

Hierdoor word eigenlyk aangetoond, dat God, door het geloof aan Hem en aan Jefus en zyne leere, nieuwe neigingen in 's menfchen hart /verwekt, om het te heiligen, en van de onmaatige liefde tot de waereld af te trekken; om het een' afkeer tegen de zonde, als het grootfte kwaad, in te boezemen; om het in alle omftandigheden des levens vast en onbeweeg'yk te maaken in de liefde tot het goede en in de volbrenging van hetzelve.

Volgens de leere van Jefus en zyne apostelen, word zulk een zaligmaakend geloof in de ziel van een' Christen, door eene geduurige oefening in het woord van God, voortgebragt, en door verfcheidten, ten dien einde aanbevolen, Godsdienst-oefeningen, onderhouden en bevorderd.

2 Tim. 3. is-17. Ende dat gy van kints af de heilige Schriften geweten helt,

die

Sluiten