Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE AFDEELING.

Wat bcveelen Jcl"n<; en zyne jongeren aan hen,die de leere van Jeins aanneemen, ter beter volbrenging liunnei pligten?

Wat rekenen zy onder deeze Godsdienstoefeningen ?

i )

VAN EENIGE BYZONDERE GODSDIENSTOEFENINGEN , WELKEN JESUS EN ZYNE APOSTELEN AANBEVEELEN , ALS MIDDELEN TER BEVORDERING DES GELOOFS EN DER GODZALIGHEID.

Jefus en zyne jongeren beveelen hen, die zyne leere omhelzen, zekere byzondere Godsdienstoefeningen aan, als middelen ter bevordering des geloofs en der Godzaligheid.

Tot deeze Godsdienstoefeningen bepaalen zy, in de eerfte plaats: — de afzondcrlyke verkeering met God in het gebed, — iet leezen in de heilige fchrift,— en het opwekken tot vroume gedachten en geneigdicdcn door ftichtelyk gezang. Deezen naaken den byzondcren huislyken Godsdienst der Christenen uit. — Ten anderen:

— de gemeenfehaplykc openbaare oefeningen van aandacht cn Godsdienst, door het lanhooren der daartoe bepaalde Godsdiensige aanfpraaken, — door bidden en zingen,

— door waarneeming van twee zeer plcgige gebruiken van den Christelyken Godsdienst,

Sluiten