Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 87

dingen, dat gedaen worden fmeeckingen, gebeden, voorbiddingen, danckfeggingen.

Wie God dan bidden wil, moet niet al-1 leen zyne behoefte, met betrekking totzy-1 ne waare gelukzaligheid, kennen;maar ook 1 overtuigd zyn, dat God-alléén vermogend is die behoefte te vervullen, ja, dat Hy het gebed verhooren en de behoefte vervullen zal, indien dit met zynen wil, met datgeen , wat Hy naar zyne wyshcid goedvind, overeenftemt.

Dit bidden in het geloof aan God in Christus, dat is, in vertrouwen op de goedertierene en genaderyke geneigdheden van God, welken Christus den menfchen het eerfte recht bekend heeft gemaakt, en wanneer daarmede tevens verbonden is het vertrouwen op de Godlyke beloftenisfen, den menfchen door Christus gegeeven, naamelyk, dat God hunne bede om waare gelukzaligheid vervullen zal; dit bidden noemt Christus: een gebed, of, bidden in zynen naam.

Joh. 14. 13. Wat gy begeer en fult inmy* nen name, dat fal ik doen: op dat de Vtder in den Sone verheerlickt worde.

Matth. 21. 22. Al wat gy fult begeer en in \tgehdt, gehavende, fult gy ontfangen.

F 4 1 Joh

Vtll; eene It enis en overmiitia voorönIji fKlt dan het ;ehcd tot God?

Wat is in 't geloof aan God in Christus bidden ; en hoe heet Jefus een zodanig bidden?

Sluiten