Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat kunnen wy loeren uit de bede: uvv' Coninkryke kome ?

Wnt moeten wy , volgens den inhoud tier bede : uwen wille gefchiede,enz. telkens by ieder gebed ir| de gedachten houden?

90 III. AFDEELING.

pligt en zaligheid voor ons is; — en dit moet, derhalve, ook den wensch in ons onderhouden, dat wy, en alle menfchen, tot een geduurig volkomener kennis van God mogen geraaken; — gelyk het ons dan tevens aanfpooren moet, om eene zulke kennis van God, uit zyne werken, en uit zyn woord, te verkrygen, en dezelve evenzo by anderen, te bevorderen.

De bede: uw' Coninkryke kome, leert ons, dat wy in ons gebed God ook bidden moeten om de uitbreiding der grenzen van het ryk der waarheid en der deugd onder de menfchen, en tevens, dat deszelfs eeuwige wetten van een geduurig grooter aantal menfchen op de aarde mogen gekend, aangenomen, en opgevolgd worden.

De bede: uwen wille gefchiede gelijck in den hemel [alfoo]oock op der aerden,moet ons aan onze geheele afhangklykheid van God, aan zyn gezag over ons, cn, bygevolg, ook aan onzen pligt erinneren,om, met eene vrolyke tevredenheid in zynen wil, ons aan alle zyne fchikkingen te onderwerpen; om zyne bevelen te leeren kennen, en dezelven alsdan te gehoorzaamen met even die bereidwilligheid, waarme-

Sluiten