Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 99

en overéénkomstig dezelven zich te gedraagen.

Pred. Sal. 4. 17. Als gy ten Huyfe Gades ingaet, — zyt — naby om te hooren.

Luc. 8. 18. Siet, — hoe gy hoort.

Luc. 11. 28. Salig zyn de gene die het woort Gods hooren, ende dat felve bewaren.

Ook in zoverre een Christen anderen, door zyne tegenwoordigheid by de openbaare Godsdienstige verhandelingen, een ftichte- ] lyk voorbeeld geeft, en zelf weder door anderen, die zich, met de vereischte ge- i mocdsgeftcldheid, mede aldaar bevinden, in < zyne eigen aandacht onderfteund word; behoort de aanhooring der openbaare Godsdienstige verhandelingen tot de nuttige oefeningen in den Godsdienst.

1 Thesf. 5. 11. Vermaent malkanderen, ende fticht d'een den anderen.

2. OPENEAAR GEBED,EN OPENBAAR GODSDIENSTIG GEZANG.

Een ander gewigtig, en niet minder nut- \ tig, gedeelte van den openbaaren Christely- < ke Godsdienst beftaat in de gemeenfchap-1 G 2 ly-

Waardoor vord deeze te;enwoordigleid by de o>enbaare Godslieustige verlaudelingenïog bovendien :ene nuttige >efening der Godzaligheid ?

Vat behoort, erder, tot den ipenbaaren. Christelyken ïodsdienst ?

Sluiten