Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 109

Zodanig eene ten dien einde nuttige beproeving zyner zielsgefteltenis, vóór de genieting van het nachtmaal, kan wel een ieder met minder moeite, alleen, en voor zichzelven, in 't werk ftellen; maar, by de veelvuldige en onvermydelyke verftrooijingen des aardfchen levens, is het echter noodig en nuttig, dat men eenige byzondere aanleiding verkryge, tot nadenken over zichzelven, en ter bepaaling der gedachten op het oogmerk der viering van het nachtmaal , eer men 'er deel aan neeme; en deeze aanleiding zal de weldenkende Christen telkens ontfangen door het aanhooren der voorbereidingsprediking en de in gebruik zynde nachtmaalsformulieren. Hy moet, derhalve , by dezelven, zo veel hem mogelyk is, tegenwoordig zyn.

4. MILDDAADIGHEID TER ONDERSTEUNING DER ARMEN.

Tot den openbaaren Godsdienst der Christenen behooren, eindelyk, nog, de reeds in de eerfte Christelyke kerk, en, vervolgens , by alle derzei ver gemeenten, in gebruik geweest zynde, milddaadige liefde-

gaa-

Vat nut hAien de voorbeeidingspredicingen , en ïachtmaalsfnrnutieren ; en tvaaröm is de lanhooringder/.elven aan te beveelen ?

Wat behoort;

eindelyk ook nog tot den openbaaien Godsdienst?

Sluiten