Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des MONNOIES de COMPTE. 145

Aafes. j En Or En Ar-* I fin. gent fin. Zante. j

1 Real, 10 Liri ou 100 foldi. 26.6* 391. * Zurich. ] 1 Rixd. 14fl.de Zurich, 72Schils.

ou 108 Krs. A. de C. 32. * 468. *

1 FI. de Zurich, 40 Schils. ou 60

r,rs:Ade. 9' «• 2«°-*

1 Fl. de Zurich, 40 Scbilr. ou 60 i

Krs. cour, l63s 2«2 «

1 FI. de Zurich, 40 Schils ou 60 ' j (

Krs. monnoie, • . 15,3] 218 *

G