Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

zijn leven geholpen mogt hebben, eene

loftuiging van eenen beweldadigden vriend doet oneindig meer; en de nagedachtenis van eenen deugdzamen overledenen, dat is van eenen Godsdienftigen Menfchenvriend, zal best bij zijne lijkvaart eere aangedaan worden, wanneer die, ovcreenkomftig zijne grondbeginfelen, en dus minstfchadelijk voor de overblijvenden, en voordeelig voor de Maat-

fchappij gefchiede. Vereerd het den

overledenen, dat men de geheiligde plaatfen, waarin den Mensch de onfterflijkheid zijner ziel, — zijne eeuwigebeftemming, — de verganglikheid van al het ftoflijke wordt gepredikt, — koopt, afhuurt, ter kostbaare bewaaring van het ftofüjk deel, met benadeeling van de gezondheid der levende ? Kan het eindlijk met eenig gezond verftand, achting voor de afgeftorvenen heten,datgeheelefamiliën , zonder te ontzien, of zij vermogend of arm zijn, zig in kostbaar, opzetlijk vervaardigd rouwgewaad vooreenen korten of langen tijd moeten kleeden?

Zou

Sluiten