Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZUSTERS. f

voorfpoeds, want dan is het de tyd en de gelegenheid, om de iedelheid en onbeftendigheid dezer weereld te overwegen, en om ons zelf beter, en God meer van naby te leeren kennen, en ons met meerder fpoed, en volkomen voor te bereiden tot eene andere weereld.

2.) Maak gebruik van uwe omftandigheden, met opzicht tot uw gezeliigfrf afgezonderd leven: Zyt gy in gezelfchap ingewikkeld, het welk in zemmigen opzichten voor u veelal tyd verlies is, arbeid dan om hun over te haaien, tot alles wat goed en nuttig voor hun kan zyn, en tot hun voordeel uit moet loopen, en dan kunt gy uwen tyd niet v 2tlooren achten; maar geniet gy het geluk, van met goede en wyze menichen in gezelichap te verkeeren, zo is het fchier niet te gelooven , welk nut en voordeel, de onderlinge gefprekkent en redenvoeringen zullen aanbrengen, wanneer men over en weder gemeenzaam, elkzyn gevoelen mededeelt, en men elkander kan verdragen, fchoon met vcrfchillende begrippen over veele dingen; zonder in drift of twist uit te vaaren.

Dan, indien wy geenegezelfchappenaan de hand hebben, zoo mogen wy te regt de afzondering en de eenzaamheid aanmerken , als een gelukkige omftandigheid, welke ons nuttig en voordeelig is, indien wy Hechts weten, hoe wy deze geleA 4 gen?

Sluiten