Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»5 Nieuw Jaars Geschenk

ben nu reeds twintig, eenigen dertig, anderen veertig, eenigen vyfrig, zommigen zestig, en meer jaaren op deze weereld geleefd; nu bid ik u overweeg eens, watgy geduurende al dezen tyd gedaan hebt. Hebben uwe daaden eenigermaate beantwoord, aan de genade en goedertierenheden die gy van God ontfangenhebt? Zyt gy getrouw geweest om uwe talenten te belleden , voor uwen God en Zaligmaker? Hebben uwe overtuigingen een zaligmakende bekeering [by uj te weeg gebragt? Zyn alle uwe [goede] voornemens en beloften, [door u] ter uitvoer gebragt? Is het by u een Concientieufe zaak geweest, om God te dienen met uwen besten tyd, [met] al uw verdand, [met] de grootde kragt van liefde en genoegen, en in een woord, met uwgantfchc hart en ziele?

Indien gy ten dezen opzichte nalatig geweest zyt, dan bidde ik u, overweeg niet alleen hoe onmoogelyk het zy, om het geringde gedeelte van den voorby gedreken tyd, te rug te kunnen bekomen, maar [bedenkt] hoe weinig, of ten minden hoe onzeker de tyd is, die u nog overblyft om te leven. — En zo iemand meent daat te kunnen maaken op zyne jongheid, derkte of gezondheid, laat hem bedenken, hoe meenigwerf de oude lieden, hun, die jonger zyn ten grave

ge-

Sluiten