Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Nieuw Jaars Geschenk

ftoots voor Christus te ■ zyn, zo ben ik echter bevreest, dat wy op het uiterfte punt van zeer droevige tyden zyn: en daar wy, gelyk het oude Israël, byzonder gezegend zyn geweest met [byzondere] gunften en voorrechten, en zoo by_~on. der en zeldzaam in het zondigen zyn, zo verdienen wy op gelyke byzondere en zonderlinge wyze ook gelaafd te worden, zoo dat, indien 'er een regel is, (gelyk 'er indedaad is) om de zamenhang, en het verband, van goedertierenheden jonden en oordeelen na te beoordeelen, zo kunnen wy ons geval zien, zoo wel als dat van het oude Israël, in de Prophetifche bedreigingen van God aan dat Volk, wanneer hy zegt: Gy alleen zyt het, welke ik kenne uit het gatitfche gejlacht van den aardbodem, daarom zal ik u 'flretffen voor alle uwe zonden.

Dewyl dus dit de toefland en gefieldheid van onzen tyd is, laat ons zorg drngen voer ons zelve, dat wy ons niet fchuldig maaken aan de zonde, op dat de ftraffen niet over ons mede komen , welken zich fchynen te fpoeden, om over dit geilachte te komen; overweeg tot dat einde de vermaanirg van den Apostel; wacht u (zeid hy^ op dat de Satan u niet bedriegt gelyk Eva, i • ■' u hart niet afgetrokken of bedorven worde, van de eenvoudigheid die in Christus is. Laat

ons

Sluiten