Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan mïne Broeders en Zusters,

gen ten laatften mede werken, ter verheerlykinge van zyne eigene eer en heil zynes Volks.

Zoo hebben wy dan eenige der voornaamfte byzonderheden van de onderfcheidene gedeeltens der Heilige Schrift befchouwd, en welke uitmuntende zaaken wy 'er uit keren kunnen.

Laten wy ook nu in overweging nemen zulke byzonderheden, welken, zoo wel aan den geheelen Bybel, als ieder gedeelte in het byzonder gemeen zyn. — Laten wy ten dien einde alle de Boeken, welken dezen gewyden Bundel be:, vat befchouwen , als door Gods Geest ingegeven, en in allen opzichten ten oogmerk hebbende, ons nut en opbouwing.

Laten wy dezelven lezen en beoeffenen, niet als eenes Menfchen Woord, maar gelyk het waarlyk is als Gods Woord, dat is: het zelve te waarderen en hoog te fchatten na deszelfs waarde; lust en liefde 'er voor te hebben; God 'er voor te verheerlyken; het zelve te bepeinzen * niet als Kinderen, maar als Menfchen: en onze levenswyze 'er geheel naar inrichten.

En, ten einde gy nedrige, onzydige en gehoorzame Leerlingen van Christus zoude worden, laat ik u eene zaak herinneren, het welk zeer verwaarloosd en nogthans zeer noodzakelyk is, ten einde, met voordeel en nut, den Bybel ie

ge-

Sluiten