Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 ' Nieuw Jaahs Geschenk

gebruiken, namelyk, dat gy zot-ge draagt om af te leggen alle gevoelens, of zweem van gevoelens in eenigerhande religiezaken, voor, dat gy op de onzydigfte wyze, de Heilige Schrift, over deze zaken wel en naaukearig onderzogt hebt, want, die zulks doed, is niet van God on • derwezen, maar wil den Almachtigen zyne ge. voelens opdringen, en, zyn meenigwerve niet eens bevreesd om de Heilige Text te verdraaijen, en dezelve met verwringing doen zeggen, niet het geen dezelve indedaad zegt, maar wat zy wilden dat zy zeide: als 't best overéénkomende met hunne vooroordeelcn , driften en partyfchap-

pen. • Laat ik daarom u vermanen (gelyk ik

vaak op den Predikfloel gedaan heb) om den Bybel zelve en byzonder het Nieuwe Testament tot uw voornaamfe tfof in eeneneigentlyken zin) het eenigfte Systema, geloofsbelydenis of geloofsbegrip temaken; want, hoeveel voortreffelykheid 'er is, in eenige van deze Menfchelyke zamenltellen, zoo moet men dezelven niet verder goedkeuren , dan voor zoo verre dezelven met de H. Schrift overéénkomen.

In te tweede plaats, laten wy onzen tyd belleden, in veelvuldige, ernftige en afgezonderde overwegingen, over Godsdieuftige en nuttige zaken. Laat het characler van den gelukzaligen

Ma»

Sluiten