Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS RN ZUSTERS. 6t

jee goedertierenheden (genade) heb ik "genoten ? Welke tegenfpoeden hebben my bejegend? Welke gevaren ben ik ontkomen? Heeft God my by*eWn of begeven, -in myne Godsdienlhge b Jeinzmgen en bezigheden ? Heb ik me— fhe« geene ik nog niet wiste) uit zyn Heilig Woord vernomen? Scheen hy myne gebeden aan te nemen of 'er zich voor te verbergen? Vraag nog vervolgens.

b ) Hoe was myn gedrag, jegens God, Heb ik niets gedaan om hem te onteeren, of myne geloofsleer te benadeelen ? Heb ik, zoo m.g Lhten en oogmerken, als woorden en d de„ mv by God aangeraam zoeken te maken? In " iken phcht ben ik nalatig geweest? Wat heb

wei V r-o^dienst zedaan? En wat tot

ik voor mynen Godsdienst ge

heil voormy zelve'en geluk voor anderen? Wat

^ k gedLwaar voor ik vergeving behoore

ÏlfmLen? En wat geniet of bezit ik, daar

ik God voor danke moet? —

%u hoop iknryne Vrienden , * algemeene lesfen gemaöyk bevnrkn,be li om herinnerden « uitoeifening g**-

„eiken ik heb voorgedragen, dezelven zyn eenrg rskvoorgefleld,ommeerdebedoehngenvan

dpJ. lesfen m » en dns fa.

Sluiten