Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£11}

der tvrvfPel 't geen de Soldaat of Burger 't moei» lvkst valt oni te leeren — na eenige fchooten gedaan te hebben kan men de fcherpe Patroonen mef meer als met moeite en met verfcheideftooten van dc Laadftok naar beneden krygen — beeft de hand door drift of andere oorzaaken, gefchied de Laa, dmg in 't geheel niet of fiegts ten balven — geT St 't dat men den Laadftok krom.ftoot of ver, lleze is de Man ontwapend — de zwaarte der Laadftok maakt daarenboven de behandeling van t geweer lastig en vermoeijend .... ^ daar zeterlvk eenige zeer groote ongemakken.

De wyze%an lalden, die ik gaa voortellen, komt dit alles voor. In één uur tyds kan ze de Softe Recruut leeren en meer Schooten in een 2 doen als de geöeffendfte Soldaat Wat groot voordeel om in een zeer korten tyd Burgeryen Landlieden, al wat in een Laad maar een geweer draagen kan, te wapenen!

De Kogel moet omtrent van 't caliber van de Lood zyn, vermits 'er geen papier om komt. Men gieté ze met twee kleine puntjes ofknopies, doch met langer als genoegzaam is om de Kogel even op dè mond van dl Loop te kunnen leggen zonder dat ze 'er in valle. Men zoude hier de gewoone Vormen toe gebruiken kunnen, mits men ze fiegts een weinig aan beide zyden van iedere Kogel uitnolle.

De Patroonen moet men voor 't gemak wat langer en dus wat dunner maaken. Men plaatst ze met t onen eind na boven en naast eikanderen ftaande in He Patroontas. In de helft of twee derde van des, zelfs ruimte zal men 'er gemaklyk 60 a 80 bergen kunnen en de Soldaat kan 'er des noods nog zóó veel in de zak hebben. Om de Patroonen van de Kogels te fcheiden moet 'er een middelfcnot z\n. De^Ko^els leggen in een open Beurs van leder ot linnen, doch die men toe kan trekken. lmDe Laading. De Haan herfteld zynde, zal men om te laaden eerst de Kogel met de drie aatfte Vingeren en vervolgens gezwind, met de Duim en

Sluiten