Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als 't hun nü onmooglyk is 't waai'e voor omvaar tè houden (21); zouden dan de Befluiten Gods over't Menschdom hunne vervulling niet verkreègen hebben ? en zoo God hun, zonder in de by derzelver Schepping hen toegefchikte Zamenftelling en Vryen Wil eenige verandering te rr.aaken (22), daar toe eenig middel konde verfchafFen , zoude Hy zulks niet doen? Zonder twyffel. Dit heeft Hy ook gedaan.

Wy weeten, en weeten zulks zeer zeker, dat-, terwyl alle Volkeren der Aarde (eenige weinige wyze Mannen uitgezonderd, welker leere nogthans voor 't gros hunner Natiën altyd onvruchtbaar gebleeven is, iets dat wel verdient opgemerkt en overdacht te worden) niet als de cngerymdfte denkbeelden van een Godheid hadden, een enkel Volk, peheel dat Volk eensklaps, de kennis van een éénig Godj Schepper en Onderhouder van al wat beftaat, kreeg en Eeuwen lang behield (23).

Deze verhevene Leer, en 't denkbeeld yan aan dat oneindig Wezen te kunnen behaagen, kon zekerlyk niet nalaaten alle de vermogens van zoo veele Zielen als 'er waren, die deze Leer aannamen, te veredelen en te verhoogen (24).

Jezus verfcheen veTvolgens onder dat zelfde VolK (25).

Hy leeraarde zoo als nooit Sterveling vóór Hem geleeraard had, eene Zedeleer zoo zuiver, zoo gepast voor de natuur en 't aanftaande beftaan der Menschlyke Ziel, zoo geheel Gode betaamlyk dat men niets volmaakter uitdenken kan, zoo als 'er ook nooit iets heeft kunnen bygevoegd worden (26)*

Al wat ons ter onzer volmaaking te doen ftaat vervatte Hy in deze weinige woorden.

Bemin God met alle de kragten uwer Ziel en uwen Kaasten als U zelf.

Aan hen, die zich volgens dit Voorfchtift trachten zouden zoo veel hen mooglyk was te volmaaken *

Sluiten