Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

ARITHMETICA

O F

rekenkunde.

V an alle weetenfchnppen is 'er geene, welke zoo noodzaaklyk, van zoo een algemeen gebruik is, en minder geruist kan worden dan de Rekenkunde. Een ieder, welke eenig beroep in de Ma.ufchappy uitoefent, het zy als Koopman, Winkelier of wat het zyn moge, kan haar zoo min ontbeeren als die, welke zich op de Wiskunde wil toeleggen. De Meetkunftenaar, de Bouwmeester, deSterrekundige en Zeeman, weeten door de dagelykfclie ondervinding op weik eene waarde deeze weetenfcaip snoet gefchst worde»), VVan. neer eene weetenrdiap wel zal afgehandeld worden, moet men de fundamenten, waar op zy fteunr, in de eerfte plaats Hellen, om daarui? de daadlyke werking af te leiden. — Dus meenden wy de volgende orde in onze leerwys te houden:

I. De gronden der Rekenkunde met getallen.

i. Van de hoedanigheid ea uitdrukking der getallen.

2- Van de vier enkelvoudige rekenings-wyzen, als Additio, Subftrattio, Multiplicatio en Divifio.

II. Van de gebrokens.

ï. De vier rekenings-manieren.

2, Ue decunah of tiendeeüge rekening,

a 3 ni.

Sluiten