Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

III. Over de redens en betrekkingen der getallen.

i. Van de Arithinetifche evenredigheid.

*. Van de Geometrifche evenredigheid.

3. Van de Zamengeftelde evenredigheden mer betrekking tot d-n regel van Dritën, verkeerdtn regel van Drieën, regel van Vyven, Gezelichaps rekening en Ketting, regel.

ALGEBRJ

n

J Seeze algemeene Rekenkunde heeft tot onderwerp

■lleriei fn0rt van grootheden, welke door de letteren van lier alp^.berh verbreid worde»; waar door de opJo.-lmp va*? en vr-tsgRuk niet alleen voor dat zelfde vraagftuk voldoende is, maar tevens ook een algemeenen regel verfchsft, voiaens welken alle vraasilukken van dat zeilde k.orr kunnen opgelost worden. Veele rooeieiyke «rps^ikkken worden door haar op eene fpeelen.ie en ge;mkiyke wyze, door eene algemeene uitdrukkfr*, opgelost, waar men anders door de geWD< ne CviTerkmur re vergeefs naar tracht — Zy fcherpt het verftund by uitneemendheid, dewyl ze in oe ju'.re beoordeeling van een opgegeeven vraagfluk de ktuze van die zjaken welke ■fieeO in de oplnsfing t? pas komen, van die welke '«rr niet toe behooren, me; eene vaardigheid leert omferfehddfti. Haare beoefening diende van hem, welke zich m de Wiskunde

wil

o F

STEL -KUNDE.

Sluiten