Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

II. Van de Analyfïs of Ontbinding-kunft.

Van de oplosfingen der vergelykingen met een oabekende grootheid, of van den eerüen graaa.

III. Over de Arithmetifche en Geometnfche proeresi

hen en die der Harmonifcbe.

IV. Over de Logarithmen.

NB. Het overige gedeelte der AnalyGs of Onrbin kunst vindt men agter de platte driehoeksmeeting,

OEOMETRIJ o P

M E E T - K U N D E.

Ï)e Natuur heeft aan ieder menfch eene zekere gennge kennis der Geometrie gegeeveu , waar van de oorlprong zoo grys als de Kunften en het gezond verihHd is. Men brengt in het algemeen de eerfte bron deezer weetenfchap tot de Egiptenarcn over; om dat de jaarlykfche overftrooming van den Nyl de grensscheidingen dikwyls te zoek bragt, en de'bezitters der Landen noodzaakte van op nieuw hunne Landen te meeten, om rie grensfcheidingen wederom op te zoeken en te herftellen: dan of de oorlprong ook niet by andere volkeren, alwaar zich de Kunften in haare kieming opdecden, konde gezocht worden, wiWen wy. hier niet verder onderzoeken. De Meetkunst leert by unneemendheid aaneengefchakeld denken en redeneeren : waarom ze met recht de bes-e Redeneerkunde genoemd wordt. Zy verfchaft hem, welke hifi

heeft

Sluiten