Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

heeft zich met de befpiegelende Wiskunde op te hou« den. of verhevene, nut'ige en ?fgetrokkeue waarheden te beoefenen, die hem dikwyls gelegenheid tot ontdekkingen geeven, in dat geval, wanneer hy meent iets nieuws gevonden te hebben, zoo om de diepte waarin die waarheid verborgen lag, als om de graad van zekerheid, die de wiskundige uitvindingen alyd vtrgezelt, de aangenaamfre gewaarwordingen; welke Wiskundigen van deo eerden rang zoo veel te fteikec ondei vinden , omdat ze de vermogens hebben van zelve hunne ontdekkingen aan den toets der waarheid te kunnen beproeven, het welk hen daarom deeze bezigheden boven veele andere, ja niet zelden boven de aangenaamheden der famenleeving doet verkiezen, vooral, wanneer ze aileet.lyk de doelen der zuivere Wiskunde tot het onderwerp hunner befebouwinge hebben. Maar wannter men overweegt dat de Maatfebappy aanfpraak maakt om de weetenfebappen ten haare nut'e aanteleggen, en wel byzonder bet uitgebreide veld der toegepaste Wiskunde, waardoor men in ftsat gefteld wordt ten algemeeneu rui te en welvaart te kunnen werken: waar van de invioed op de dagelykfche bezigheden en bedryven der Menfchen in het algemeen, en op het onderneemen en uitvoeren van vèele publieke zaaken in het byzouder, byna zonder paaien is: als dan zal men nog meerder genoegen kunnen fmaaken, wanneer men door de Meetkunst, die als bet ware de toegangen in haar bezit heeft, die wyde deur ziet openen, waar door men nuttic voor den Lande, den Geleerde, den Kunftenaar, den Handwerksman, enz, kan zyn. - ■

Afdeel ing

I. Eene verklaaring van de eerfte gronditellingen de« Meet - kunfl.

I, Algemeene bepaalingen,

a. Van de hoeken.

Ik

Sluiten