Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

gegronde weetenfchappen zyn voor de famenleeving .nutteloos, zoo lang ze zonder uitvoering blyven: dus zien wy dat befchouwing en uitvoering te faineu moeten gaan, zal de Maatfchappy van onzen arbeid de

5 belle vrugten plukken. — 'er zyn lieden welke door hunnen natuurlyken aanleg eene zekert vaardigheid, en door opmerkzaamheid en vlyr in hun beroep eene aanmerklyke bekwaamheid bezitten tot het famëultellen van werktuigen: hier door hunne poogingen wel ziende gelukken, onderneemen zy, zonder eeni"getheo;retifche kennis, ja zelfs met verwerping van deeze, een ontwerp van .eene nieuwe machine; geiukt her hun, voldoet het aan 't oogmerk, zien zy hunne onderneming met den gewenfchten uitfhg bekroond, dan is het geval te bewonderen. Doch dit is veeltyds eene uitzondering op de algemeene en^dagelykfche ondervinding: veele moeten het dan cp deeze , dan op eene andere, wyze zoeken; het welk-geene weetenfchap is: dik-

" wyls vinden zy zich te leur gefield; dan kunnen zy de redenen waarom niet nagaan, door het gemis van de waaregronden, welke ons de befchouwende kennis aan de hand geeft. De toeis, aan welke zy het moeten beproeven, is hun. onbekend, en veeltyds met opoffering van tyd en kosten is de arbeid verlooren. _ Van hoe groot eene nuttigheid is niet de werking van den hefboom, door het opligten en vervoeren van zwaare lasten ? Geeft niet de enkele regel, dat de magt en last op elkander in évenwigt werken als de afftanden

' van het rustpunt in vvederkeerige reden zyn, veele middelen aan de rund om berekeningen te doen, die wegens deszelfs invloed groot en nuttig zyn? van welken're-

' gel men ook aanleiding heeft, om de kracht der fpie-

' ren te bepaalen. Vervolgens leert de Werktuigkunde ons de werHngen der Raderen, van waar men de toepasfing maakt op Kraanen, .Molenwerken, enz.; die

! der fiingers, waarin zich een wyd veld opent in het

' fchooiie werk van den kundigen Bcrthoud; welk werk niet alleen over de Horologien, maar ook over Pendules en Zee-Hcrologien handelt. —— Doch de Mechanica onder den naam van Beweeglttuide, ftrekt zich veel verder uit —- Alle natuurlyke liehaamen, die kracht oefenen tn beweeging hebben, gchoorzaamen in

deeze

Sluiten