Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 36 )

volgens leert zy ons de regeling der tyden, Waardoor wy den Alrnanach bezitten ; den tyd van het jaar bepaalen; op welken de Akkers bezaaid worden, en de Landen hunne bekwaame bebouwing genieten,

Afdèeling L Over de Dagen, Uuien enz.

II. Over de Weeken, Maanden en Jaaren.

III. Over de Jaartelling by andere volkeren,

IV. Over de tekenen des tyds.

V. Owr het Tydmerk der onderfcheidene volkeren.

VI. Van dén Alrnanach.

ONOMONICA

o f

Z O N N E W Y Z E R S • K U N D E.

qntleenen van de Sterrekunde de verdeeling

des tyds "tót ons gebruik in het gewoone leven, en de kunst om de Horologien te ftellen: de orde en de menigvuldigheid onzer bezigheden, pligten en vermaaken, de linaak voor nauwkeurigheid en oplettendheid, en eindelyk onze gewoonte, hebben de meeting van den ■tyd byna onvermydelyk gemaakt, en dezelve onder het #etal der noodwendigheden van het leven gebragt. — De weetenfchap, die wy hier boven geplaatst vinden,

is

Sluiten