Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENBAARS DANKZEGGING

der gefamenlyke a8 kwekelingen in de Eerfte Klasje, twede Order, der Tekenkunst, op den 27 Juny 1798. in de Academie van Teken- Bouw en Zeevaartkunde te Groningen, uitgefproken door S. P. van Idsinga.

Bevorderaars der Kunst! om op paneelen De v/ezens der Natuur te toonen in den fchyn, Dat ze oog en geest zoo treffend flreelen, Als, die beftaan... of levend zyn!

Bemoedigers van d'Eerzucht, om 'tvermoogen Aanleidend optevoêri, dat in elks boefem woont! Beguniligers van 't jeugdig poogen In 'twerk door onze hand, getoond!

Gy, die,door'tfchoon vandeeze Kunst ontdoken, Voor Leerbegeerte, hier, dien tempel hebt geftigt; Het ys der moeilykheên gebroken; En ons, dus grootsch, aan ü verplicht!

Is 'tU vermaak, om, op verfcheid'ne wyzen, Die ed'le Kunst in ons te voên door Uw beleid: Ons is 't, om u daarvoor te pryzen, Eene onwaardeerbre fchuldigheid.

Wy

Sluiten