Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

RAPPORT der Hoofd-Directie van de Academie van Teken - Bouw - en Zeevaartkunde in Groningen, op de algemene Vergadering der Leden den 24ften Juny 1799.

medeleden!

H et behaagde UL. op den 20«en Maart 1798. de

Rapporteurs uit uwer midden aanteftellen tot Befturers der Academie van Teken- Bouw- en Zeevaartkunde, alhier door uwe onderfteuning opgericht, en door uwe hulp tot Hand gebragt. Gy hebt ons als toen Grondwetten voorgefchreven tot een richtfnoer onzer werkzaamheden in het algemeen: en het is thans, ingevolge het ots«e art. van dezelve, dat wy UL. tegenwoordig verflag doen van onze handelingen van dien tyd at aan tot nu toe.

Wat in de eerfte plaats onze algemene werkzaamheden betreft, zo hebben wy ingevolge bet nde art. der Grondwetten enen Voorzitter benoemd — W. Wouters, enen Secretaris G. J. Keifer, en enen Penningmeester — H. van Calcar Nog wierd uit hoofde van genoemde ii^e art. van ons gevorderd, hét ontw rpen van een Reglement van orde voor onze vergaderingen, benevens l'.ftrucVen voor den Voorzitter, Secretaris en Penningmeester : hier *an is door ons voldaan, gelyk UI. uit de gedrukte en aan de Leden rondgedeelde (lukken z?l gebleken zyn. Wy hebben ons ingevolge dat Reglement in twee Commiifien verdeeld, de eerfte rot de Tekenkunde, waartoe benoemd zyn P. de Gavere en E. van Marum, de twede tot de Bouw- en Zeevaartkunde, opgedragen aan Wybe Wouters en Wm. Siccama, zynde nog aan de eerfte de Penningmeester, en aan da twede de Secretaris toegevoegd.

Het

Sluiten