Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

wy Ulieden. wederom met blydfchap, dat zich de lyit

daarvan aanmerklyk heeft uitgebreid.

Als den yverigllen en uiildadigften van deze onze beguoliigers, van deze edelmoedige bevorderaars dezer Academie, moeten wy in de eerfte plaats vermelden, ons zeer waardig medelid, de Med. Dr. J. Gummtr, die du Jaar aan de Academie heeft ten g fchenke gegeven , het Werk, waarin de Kled'ingen van alle bekende Volkeren in hunne Burgerlyke, Godsdienftige, en Krygsbetrekkingen , in 356 kopere platen zyn afgebeeld onder het opzicht van den beroemden Cocbm Gebeimfchryver der Academie van Schilderen Beeldhouwkunde te Parys, vervaardigd in quarto: — het zoo bekend als beroemd Sch-lderboek van Laratjje, mede in quarto, een werk, by alle Kunstkenners 111 hoge waarde gehouden; benevens nog een zeer hany af giet fel van een ontleedkundig beeld in gips, een (luk onj zyne Juiste nauwkeurigheid, by alJe kenners in hoge waarde gehouden.

D2 Kunstminnende Apotheker B. Tieboil begiftig, de ons met een aantal fyue platen, zynde afbeeldingen van verfchillende Dieren, en een Stuk, op Glas door hem zelven geëtft.

Onze Stadgenoot, de beroemde van Drieht, wien zyne uitmuntende verdienden in het Kunstkeurig Amfteldam gevestigd hebben, zond ons een outIeedkundig beeld w gips , ter grote van ongeveer drie voeten, een afgietfel van het beste beeld, dat in dit vak bekend is, en hv voegde behalven meer kleindere jukken daarby afgietfels van de beide meest uit elkander lopende omtrekken van menfehen gezich-

Da Med. Dr. J. van Geuns fchonk ons platen van den vermaarden Albinus, mede dienftig om liet onderwys in het ontleedkundige te bevorderen-

Het beloofde geraamte van den Chirurgus Quastius is dezen winter door hem begonnen , en tegns het wederom beginnen der lesfen zal, zo wy vertrouwen,

daar van gebruik gemaakt kunnen worden De

Induuteur G. de San heeft den fieraad onzer Kund-

zaal

Sluiten