Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

filulcken vaart dus voort, achtenswaardige Wiskunftenaars! en eens zal uw diepdenkend vernuft den vaderlyken grond met de fchoonfte gebouwen verlieren, die den Nakomeling verwonderd by dezelve zolen doen ftilftaar, eens zal uw wys beleid '5 land»

Kielen veilig beftuuren, en uwe roémryke daaden op den wydeti Oceaan zullen eens uwe naamen naast dien van een' de Ruiter plaatfen.

rJï« h°" L-6 my.' Waardige Begunftigers van Weetenfchap en kunst» verzekerd, dat Gy levendig met my «uit gevoelen het voordeel, dat der bevordering van nuttige Weetenfehappen ee fchoone Kunften door onze Inttituteuren in de Teken- Bouw- en Zeevaartkunde wordt aangebragt en gaarne zult willen me-

de werken, or» deeze heilzaame Inrichting verder op te bouwen en derzelver duurzaamheid te verzekeren, tn wy mogen-, by deeze gelegenheid niet verzwygen, dat deeze zucht waarJyk.in de Hanen van Kunst-

minnaars werkzaam is wy hebben daarvan de

dooilLande bewyzen in detze Zaal; en met genoeccn 7—7- met gevoelvolle dankbaarheid moeren wy U dezelve aanwyzen ..... ,. en wel vooreerst dit Werk, waarïi de Kleedingen van alle bekende Volkeren, in hunne burgerlyke, godsdieniti?e en krygsberrekkingen, ;n 356 kopereu plaaten zyn afgebeeld, onder het opzigt van den beroemden Cocbin, geheimfchryver der Academie van Schilder- en Beeldhouwkunde re Parys vervaardigd het zoo bekend, als beroemd Schil¬

derboek van Ldirejè, een werk by alle Kunstkenners

in liooge waarde gehouden . een zeer fraai afgiet-

fel, 'c welk uw oog ginds ontdekt, van een ontleed-

kundig beeld in gips een zeer fraai ftuk, om

zyne Juiste nauwkeurigheid by alle Kenners in hooge waarde gehouden. —— dit alles wierd, uit liefde tot de kunst en deeze Inrichting, ons edelmoedig sefchoiiken door ons waardig medelid den Archiator $. Gummer.

Verder vertoont zich aldaar aan uw oog een ontleedkundig beeld in giprj, ter groote van ongeveer

drie voeten een afgietfel van het befte beeld, dat

in dit vak bekend is, alsmede de afgietfds van de beide meeat uit elkander, loopei.dj omtrekken van men-

fchen

Sluiten