Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3° )

kunftliefde 'aan deeze Stichting zoo even opdroeg — onze openlyke dankerkentenis! wees verzekerd, dat dezelve uw gefchenk in dn Gebouw, tot uwe altoos•mï^gedenken Zal plaatfen» eH ™k daarby uwe Kunft.

rioS Züu •!? * ,na, ons van den aangenamen pügt van dankbaarheid te hebben gekweeten - niet verder treden in eeae opgave van gebeurde zaaken _ wy heb-

eZiiZnïïvT by "5 veillag' °P den daS va« eergisteren Ulieden voorgedraagen, en wy hoopen , dat

onze verrichtingen uwe goedkeuring zullen verdienen. wy zouden uwe bekende menschlievendheid beledigen, wanneer wy één ogenblik twyfelden aan uwe voortduurenWe onderfteuniug deezer inrichting: Integendeel vertrouwen wy gerust, dat Gy uwe hulp volvaardig zult leenen, wanneer de behoeften deezer Academie dezelve vorderen, dat Gy geenzins zult gedoogen, dat een Snchring, als deeze, eenig gevaar lyde; maar veel eer terftond tot haare redding toefchieten. c,- u -y» ove,rtlugd van den heilzaamen invloed deezer Michtmg op het geluk der famenleeving, gaarne tot derzelver verderen opbouw zult medewerken en daar door het geluk van uwe Natuur- en Stadgenooten heb

pen bevorderen. . ° 1

VVy beveelen de Academie van Teken- Bouw- en zeevaartkunde in uw menschlievend aandenken en oo* Sfi perloonen in uwe toegenegene vriendfchap!

OPEN-

Sluiten