Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3» )

dat ik zulke vorderingen mogt kunnen doen, die Ui.

konden doen zien, dat ik trachte, om my uwe moeiten en zorgen waardig te maaken, ■ ■ en by deease plechtigheid beken ik alles aan het ondeTwys van U, myn waarde leermeester! verfchuldigd te zyn , ik gevoel geheel myne verplichting: en zeg U hirtelyk dank voor uwe goede lesfen, my verder beveelende in uwe toegenegenheid.

DANKZEGGING van P. Gobbels.

KUNSTMINNENDE DIRECTEURS ! EN VER' BEKK BEGUNSTIGERS DEEZER ACADEMIE!

Z'e ik my thans den prys der overwinning in de Mmtfmkunft toegeweezen, en teffens myne vorderingen in de Tekerikunde andermaal bekroond; — ik betuig door deezen myne plichtfchuldigc dankerkentenis voor de eer, door öiieder beoordeeling my aangedaan ; rerwyl ik ttfFins de vryheid neem, my en aile myne Medeleerlingen deezer Schooi ar.n de voortduurlng*van Ulieder zorg en toeverzicht ten (terkften aan-

tebeveelen , gelyk ik ook by deeze gelegenheid

mynen dubbelen dank bewyze, aan U, myn waardi • ge' Meester! voor alle üwe moeite, aan my te kost Mlegd. —— Geniet te famen , tot een loon uwer onvermoeide zorg en-trouwe dienden, het Ureelende genoegen, van te hebben medegewerkt ter bevordering fan Kunft, en heil der Maatichappy.

DANK-

Sluiten