Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

te houden. Aa« elke ftandplaats, is een wagttoren., met een Telescoop voorzien, en de perfoon die de wagt heeft, geeft het fein van gereed houding, het welk hy ontfangen heeft, aan de naast liggende ftandplaats , en zo verders de gantfche linie van posten door, die alle daar door in gereedhouding gebragt worden.

De Man op Mont Martrt ontvangt hierop, door middel van zyne Telescoop, de opgegevene rede , letter voor letter, van de Louvre, en herhaalt dezelve terftond rqet zyn Telegraphe aan de derde post, Van waar dezelve weder aan de volgende post medegedeeld worden enz: en op deze wyze worden de beveel en van de Conventie &c. tot aan Rysfel overgebragt.

Dan hoe gezwind ook de tydingen op deze w;.ze van post tot post ontvangen en medegedeeld worden, komt het my egter voor, uit eene naauwkeurig onderzoek van het 'model van deze Telegraphe , dat de werking daar van zeer ingewikkeld en moeielyk is en dcrhalven dat 'er veel tyd vereifcht word om eene grondige kennisfe daar van te bekomen ; ook blykt het uit de ondervinding, dat men een jaar nodig heeft gehad , om dezelve volmaakt te leeren : ook kan men van deze uitvinding niet dan by dag, en helder weer gebruik maaken.

Wy hebben onze Leezers , zo wy vertrouwen, in deze korte gefchiedkundige befchryving van de Telegraphe of Verrefchryyer , een denkbeeld gegeeven Van het famenftel en de werking van féinfpfaaken in het algemeen, en van de tot nog toe uitgevondene wyzen in het byzonder: wy zullen nu, voor wy tot de befchryving van onze eigene uitvindingen overgaan,

eeni-

Sluiten