Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

kunde een overtollig teken geweest te zyn, want men vind dezelve in de oude boeken altoos met eene V uitgedrukt- De W is klaarblyklyk eene famenvoeging van twee Vs, en hoewel men, by eene oppervlakkige befchouwing, zich zoude kunnen verbeelden, dat'er uit het bezigen van VV beiden voer W en voor UU eenige verwarring konde plaats hebben, zal men egter , by eene nadere onderzoek, overtuigd zyn , dat zulks niet mogelyk is , déwyl W altoos door eene klinkletter (vokaal) en UU door een medeklinker Cconfonante) moeten gevolgd worden. De X kan men in de i'ein fpraak ook zeer wel ontbeeren, dewyl dezelve, in het begin van een woord, alleen gebezigd word in woorden die van het Grieksch afgeleid zyn, en de eigene naamtn van plaatièn en perfoonen aanduiden ; in het midden en aan liet einde van woorden, word derzelver gemis vergoed dooi' ks. De Y word by veele der hedcndaaglche taakenners onnuttig gemaakt door het gebruik van ii , welke lpelling men dan in de feinfpraak, gemakshalve, ook zoude kunnen bezigen. De Z is mede eene letter van weinig gébruik , kunnende altoos vergoed worden door de S ; zelfs ziet men dat veele menfehen deze letter altoos als eene S uïtfpreekèn'.

Het A. b. c. op deze wyze verkort, zal uit 16 Letters beftaan, als volgt: A: B: D: £: F: G: I: K: L: M: N: O: R: S: T: V.

(Dit is toepaslyk op liet werktuig afgebeeld op Plaat 1 en 3.)

Met deze letters zal men alle gezegdens kunnen uitdrukken met de grootftc naauwkeurigheid; alleen maar in het oog houdende, dat men de uitgclatene

let-

Sluiten