Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4P BERICHT WEGENS HET

oogmerken van den Keurvorst gansch anders en veel redelijker waren , dan miltz voorhad. Dan, deze man volgde mijn' raad niet.; en de begeerte van Goud en Zilver te leeren maken, fcheen de drijfveder te zijn, om Zich tegen mij te laten gebruiken. De Keurvorst was van een zeer goed gevoelen, maar miltz had hem zodanig misleid, dat hij tot dwalingen geraakte. Eer ik het voorzag, bragt miltz den Muntmeester «en fchriftlijk bevel, van zich terftond naar de gevangenis te begeven, om van staal het geheim te leeren.' Een ander fchrift van den Keurvorst behelsde de verzekering aan den Muntmeester van hem levenslang te befchermen, en dat hij het geheim maar alleen voor den Keurvorst, doch na deszelfs dood voor de Keurvorst» ïijke Familie bewaren moest, terwijl alsdan de Muntmeester en zijne Familie voor altoos bezorgd zouden zijn. Thans dachten miltz en de Muntmeester, dat zij nu den vogel in de knip hadden, en meesters Van het geheim waren. Dan, al wederom misten zij hun doel» Staal maakte YQor den Muntmeester wel eene proeve yan Gpud* in zjjne gevangenis en ketens 5

mm

Sluiten