Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i8 :

ftig wed aanbevolen , zo wel als aan de Officieren uit het Pircq, met de Canons van zwaarder caliber gedetacheert, om niet te vuuren , dan na dat hy zich verzekerd zal houden, dat zyne fchooten goede uitwerking doen, en niet op een te grooten aftland, waarom hv 7-ich byzonder za! toeleggen om de öiftaniien te kunnen beoordeelen, en de fchootsverheden van zyn Gefchut , met de Kogel, Blikke Doos mot groote Kogel», en dito met kleine Kogels wel te obferveeren.

Hy zal alle Munitiën verantwoorden, en geftraft woroen , wanneer d zelve onnodig verfpild. — Men verwagt dat geen Commandant van Battaillon aan hem Orders zal geeven om zonder nut te fchieten , doch in dat onverhoopte geval zal hy zyne reprefeotatien aan hem doen, doch 20 hy daar by perfifleert, zal hy eene fchriftdykc Order vragen , waar meede hy zich alsdan kan verantwoorden. En zal het zeKde gedaan worden door een Bombardier, het Gefchut. by een Battaillon cemmandeerende, waar van de Artillerie Officier afweezig is.

Wanneer de twee Battaiiions te gelyker tyd met den Vyand geëngageerd zyn, zo zal zich den Officer bv dat Battaillon onthouden, waar hy denkt van den meefien dienfl te kunnen wezen, en zal hy zyne onderhebbende Bombardiers zo wel in alles otderrigten, dat hy by alle voorvallen op hun kan ffcaa' maaken.

Zo dra als eenige Munitiën verfchooten zyn, zal zorg gedragen worden, om dadelyk een gelyk aantal tot remplacement, van de Referf-Wagcns uithec Parcq af te haaien.

De Artiileriflen ftaan, wat aangaat de goede order en discipiine, onder de beveelen van den Comma dant van htt Battaillon, en worden geduurende de C impagne aangezien als aan denzelven geattacheerd, het vtrftaat zich dus van zelfs, dat als het Bat».

tail-

Sluiten