Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

derzoeken, vergelijken, en kiezen. — Indeeze kundigheden onderwezen, ontbreken den jongeling niet meer de middelen, om zelf de waerheden van den Godsdienst, en de gefchiedenisfen van het Vaderland te leeren kennen. — Nu behoeft hij in de gezellige verkeering niet fprakeloos te zitten —■ nu behoeft hij zijne zaken aen anderen niet te vertrouwen, en daer door bloot te ftaen voor de bedriegerijen van listige menfchen, of misleidingen van fchijn vrienden. In ftaet, om zelf te lezen, zijne zaeken te fchrij-ven, zijne inkoomsten en uitgaven te berekenen, kan hij een goed huisvader, bekwaam arbeider, of kunstenaer, en een'nuttig lid der Maatfchappij worden. — Indien het kroost van den geringen Burger behoorlijk in de eerfte kundigheden ondervezen wierd, zouden er zeer vele nadeelen , welke ui: eene gebrekkige opvoeding voordvloeijen, en de waereld met zoo veele wanorders vervullen, voorgekomen, en die zwarigheden overwonnen worden, welke de verlichting nu nog tegenftaen. — De ene geest zou den anderen opwekken — de kunsten en wetenfchappen zouden bloeijen, en wie weet niet, dat met derzelver bloei tevens alle de genoegens der waereld vermeerderen ? Men zou zig meer en meer ter bevordering van het algemeen nut en welzijn onderling verbinden, en in de grondftelA 5 lin-

Sluiten