Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(io)

Iingen veel meer overeenftemmen De verlichting zou immer algemeener cn groter worden, en haren invloed op de zeden verfpreiden. Want zoo dra de verlichting toeneemt, zal ook de zedcnlijkheid aengroeijen, dewijl zij aen een verbonden zijn en overeenltemmen. Zoo drae de kennis en de fmaek in wetenfchappenj verminderen, verdwijnt ook alle zedenlijkheid. — Dit bevestigen de gefchiedenisfen. Hoe dieper wij de voorledcne duistere tijden nagaen, des te ruwer; doch hoe nader wij bij de verlichting komen, des te meer word de deugd gezuiverd —i de zeden worden zagter en bevalliger. Er zullen altijd wel in deezen onvolmaekten ftand bedorven neigingen overblijven, doch het nationael karakter zal met de verlichting gezelliger, en algemeen volmaekter worden. Indien de jeugd in vroegere dagen reeds beter in de voorbereidende kundigheden onderwezen was, de verlichting zou nu gemakkelijker doordringen: z'j zou door zoo. veele domme en ongefchikte menfchen niec verduisterd worden, en men zou zoo veele verarmde burgers, zoo veele bedelaers niet vinden, die der Maetfchappije zoo nadeelig zijn.

Noodzakelijk is derhal ven die inrigdng, door welken dit gebrek weggenomen, en de breuke,. welke door het misfen van een gefchikt onderwijs omftaan is, genezen word — nuttig is derhal-

Sluiten