Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanderen leven, en elkanders hulp volftrekt bei hoeven, nu word ook het belang om onderling gelukkiger te worden, algemeener en dat geluk kan niet bereikt worden , zoo lang zommigen door gebrek aan kennis, er onvatbaar voor blijven, zoo lang enigen der leden ongelteld zijn,kan het lichaam niet gezond genoemd worden.

Er heeft nog een zeer fchadelijk , en lastig denkbeeld plaets. Men zegt: de oprigting van het fonds is iets nieuws — de voorouders hebben er nooit van geweten, en zijn evenwel in de waereld voord gekoomen. Maer waren zij daerom gelukkiger? mijne Vrienden! Uit de gefchiedenisfen Ieeren wij de opkomst van alle befchaefde volken, en wij zien, dat zij van trap tot trap tot befchae/dheid zijn gekomen. En vraegt u zei ven, Toehorers ! waerom gebruikt gij tegenwoordig der» ploeg, om het land te bearbeiden? uwe Voorvaders kenden denzelven niet, en bedienden zig van een ander moeijelijker werktuig. Waarom gebruikt gij zoo veel ander gereédfehap, dat door uwe voorouders niet gebezigd is? Indien men in latere jaren niet aen de verbetering van de werktuigen gearbeid had, zou immers uw arbeid heden veel ongemakkelijker zijn. Welke ongelukkige wezens zouden wij zijn, indien men de Schrijfen Drukkunst niet had uitgevonden, en verbeterd» Hoe veel zouden wij roisfen van de kennis van geB wij»

Sluiten