Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

INSTRUCTIE, waar naar de Meesters Tint' merlieden, Metzefaars, Dekkers en Pompmakers , Verwers, Glazenmakers, Smits en Slotenmakers, Behangers, en alle andere Ambagtslieden; en ook alle Leveranciers, van wegen de Commisfie van Toezicht en Politie, der beide Kamers va\ het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, geëmploijeerd wordende, tot reparatiën en onderhoud van alle de Gehouwen en Werken, gehoorende onder directie van dezelve Commisjie, zich zullen moeten reguleeren.

Art. i.

Vooreerst zullen dezelve Meesters en Leveranciers gehouden zyn , zodanige leverantiën te doen, mitsgaders vernieuwingen en reparatiën van werken , en het <reen hun verders beileld zal worden, te vervaardigen, alsliun van tyd tot tyd door den Contrarolleur, over gemelde Gebouwen gefield, zal worden gelast; zonder buiten deszelfs orders, iets te doen , te maken , of te leveren op poene , dat dezelve Contrarolleur geene atteftatie , op hunne rekeningen zal mogen geeven — en zy dus «ene betalmge zullen erlangen. °

2.

Zy zullen gehouden wezen tot te werken, welke hun van tyd tot tyd zullen worden geordonneerd, te leveren van de beste, en deugdzaamfte materialen enz. ieder in hun ioort; ter keure van den gemelden Contrarolleur • ot zullen (al waren de materialen, en andere leverantiën. bereids geleverd of verwerkt,) dezelve weder teru? en naar zich moeten nemen, de werken moeten hermaken en betere materialen en waaren in plaats te leveren, moe'tenA 2 J ye

Sluiten