Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

de de Meesters refpectivelyk ook acht geven, dat al het weene, ook door andere Leveranciers direct word geleverd, volkomen goed in zyn foort is, zullende anders, ook in dat geval, de kosten van hermakingen, ieder in zyn werk, voor hunne rekening zyn ,alles op poene in cas van onwilligheid, van geene betalinge te zullen bekomen, en dat zy direft van het werk, voor altyd, verdoken zullen worden.

Art. 3.

Zy zullen nugtere en bekwaame Ambachtslieden (hun vol daggeld verdienende) moeten leveren, en ook, voor zoo vei re die in daggeld op de winkels wérken, zenden, om door dezelven alles in de best mogelyke orde en ten minften pryze te doen vervaardigen : of zullen zulks voor hunne rekening moeten doen vermaken. Zy zullen hunne Knests, welke zy in de Gebouwen ftuuren, vooral daartoe houden, dat zy, op hun werk, geen ftcrken drank drinken, veel min tabak rooken, of hun direct daaruit moeten zetten ; en voorts toezien dat hun Werkvolk den tyd behoorlyk en naarflig waarneemt, ook met het komen op, en gaan van het werk; zullende hierop door en van wege den Contrarolleur naauwkeurig acht genomen worden; en indien de Meesters hierin nalatig zyn, niet alleen den verzuimden tyd dubbel van de Declaratiën worden afgetrokken, en het Werkvolk uit het werk gezet,(waarvoor de Meesters, des gevergd, direcl: anderen in plaa'tfe moeten zenden,) maar ook vervallen in de poene, in het flot van het voorgaand artieul bepaald.

Art. 4.

Dezelve Meesters en Leveranciers, zullen voor de Leverantiën van Materialen, en andere behoeften, niet te hoog mogen rekenen; maar alles op eene ordenlyke prys (lellen; gefchikt naar de courfen welke particulieren in den Haag betaalen, des noods ter tauxatie van den Contrarolleur.

Art. 5.

Des Maandags,of uiterlyk Dingsdags 'smorgens, zal

ieder

Sluiten