Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

ieder van de Werkbazen en Leveranciers, (welke m de vorige afgelopene Week het een of ander gewerkt of -eleveid hebben) aan het Huis van den Contrarolleur3 moeten bezorgen, eene Memorie, waarop duidelyk Haat uitgedrukt, alle de Leverantiën en Arbeidsloonen, met de naamen der Werklieden, en prsciefe tyden, als ook waar aan is gewerkt; ten einde de Contrarolleur zulks behoorlyk kan naarzien, en letten, of alles me. zvne kennisfe, en conform de ordres van den Lande, in bèhoorlyke orde is gefchiedt; en, ingevalle op deze ve Memorie iets onbehoorlyks mogt zyn georagt, hetzelve doen reftifieeren; en vervolgens, die Memorie in orde zvnde, met zyne handteekening bekrachtigen, en alzoo aan dezelve Meesters en Leveranciers terug geven; ten einde zy dezelve zorgvuldig bewaaren, en by minne inteleveren Rekeningen overleggen, om dezelve ais dan daar tegen te kunnen confronteeren; -— zullende vervolgens, de Rekeningen, in orde bevonden zynde, door den Contrarolleur met attestatie voorzien, aan de voorn. Commisfie worden in handen gegeven — oin Ordonnantiën op te depecheeren; - "ntendeteWerkbaazen en Leveranciers gewaarfchouwd, dat niets, dan het geene conform met gemelde Memonën is, op de Rekeningen zal geleden worden.

Art. 6.

Zv zullen gehouden zyn in de maand Jannary van het volgend Jaar, hunne Rekeningen, wegens al het geen zy in het afgeloopen Jaar verdiend hebben, aan den Contrarolleur over ie geven — op poene, dat na verloop van die tyd, geen Rekeningen zullen worden aangenomen.

Art. 7.

De gemelde Meesters en Leveranciers, zullen, onder ieder van hunne Reekeningen moeten ftelkn, het volgend' Declaratoir:

, Ik ondergeteekende verklaare, de voorfchreeve „ Rekening, ter goeder trouwe te hebben geior-

Sluiten