Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 26 >

Men bekwam eene meenigte getuigenisfen teegen baar, en op de veelvuldige bewyzen, dat zy eene iooveres en vergifiïer was, wierd zy veroordeeld, om leevendig te worden verbrand, en Johanna Harviliers om de ftraf der roede te ondergaan. De moeder en dochter beriepen zich van dit vonnis by het hof, dat hen tot hun eerlte vonnis, dat te Senlis ter uitvoer wierd gebragt, verwees.

Johanna Harviliers, welverre, van door de ilraf, die men haar kwam opteleggen, verbeeterd te zyn, wierd er niet dan te meer gehoorzaam aan de raadgeevingen des grooten zwarten mans door. Zy had het vlek van Verbenen, haar vaderland, zeedert haar huwelyk , verlaaten, en was zich met haar' man ie Laonois weezen gaan neederzetten. Door de fchriklyke firaf haarer mpeder, van het lot, dat haar wagtte , zoo zy inhaare fchnldigebuitenfpoorigheedenvolhardde, onderrigt, vervolgde zy haare fchenddaaden te Laonois, oefende daar de verborgenheeden haarer gewaande tovery, en begaf zich , eenige keeren

naar-