Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hó" DE DOOD VAN ROLLA.

boeijens van uw hand, en omflingerden myn hart. Ik gevoelde de behoefte om u te redden. Voorneemen en uitvoering zyn by my het werk van hetzelfde oogeublik. Ik gevoelde — en handelde.

ALONZO.

Gy my redden?

ELVIRA.

. Ik u, gy my. Gy moet my uit den dwarrelftroom rukken, die ieder pooging naar roem in.'t bloedig fchuim verflindt; weg van de baan, waar de hebzucht ieder lauwer met voeten treedt. Ik ben geen gemeene vrouw, ik wil niet minnen, om in den kring myner kinderen fprookjes aan 't fpinnewiel te vertellen; van de daaden myns beminden moeten myne lippen overvloeijen. Kinderen! Ziet gy die marmeren beelden wel? Zy worden voor uwen vader opgericht! Hoort gy dat gejuich wel dat de bewondering doet opgaan? Het weergalmt van den naam uwes vaders! Reikt uwe Jdeine handen den verzoenden vyand toe, uw vader heeft hen door dapperheid en edelmoedigheid overwonnen. Ha gelukkige vrouw, die deeze taal kan voeren, die alleen zich beroemen durft: Myne liefde is geene alledaagfche zwakheid ! Jongeling! behaag ik u zo; wilt gy my zo de ellende doen vergeeten, eene vrouw geboren te zyn; geef my dan de hand, ik red u.

A L O N-

Sluiten