Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienbvrc. is

ben van te fpreeken , zo deed hy ook ditmaal. De Czaar wierd toornig. Velten zweeg echter niet. De Czaar hief zyn rotting op ....

N a t a l i A.

En Velten zweeg nog niet?

Chatinka. Lieve Hemel ! hy zal den armen Velten toch niet ....

Menzikof. De Czaar jaagde hem eindelyk met Vrouw en Kinderen naar den Duivel.

Natai.ia, Ch atinka, (te gelyk.) Met Vrouw en Kinderen ?

Menzikof. En gaf tevens de ftrenge orde, dat niemand, wie hy ook zyn moge op vefbeurte zyner genade , en als hy een ambt bekleedde, ook op verbeurte van zyn ambt, onderdaan zou voor Velten, ook flegts met één woord, tot voorfpraak te verftrekken.

N a t a l i a.

DU is al te geftreng.

Chatinka.

Dat is waarom zou ik het niet zeggen,

wit ik den Czaar zo gaarne zeggen wilde —— dat is wreed.

Menzikof, Het gefcbiedde ia een ogenblik vsn drift.