Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak Mariekburo. fl

Chatinka.

vriend zou ik zeggen, elke dag heeft

„y werkzaame-proeven van uwe ftandmte trouw ,n • op uw vernuft alleen laat ik do fwaare zorgberusten om muiters te betoomen!

Een korte tyd van weinig dagen en

zy zyn beteugeld.

Czaar.

Gy hebt veel vertrouwen op den Veldmarfchalk. Chatinka.

Dan zou ik hem weder zeggen: Vriend, gy zv de fchrik myner vyanden : By Pultawa hadden de Czaar en het Vaderland u zyn redd.ng

te danken! U eert " bemint —- voor u

fterft __ voor u verwint en zegepraalt het leger.

Gaa, wreek my , verdelg myne vyanden!

Hy gaat : hy zegepraalt hy wreekt u

. - hy verdelgt.

Czaar.

Ed of hy met de woedende golven ook zo te recht zou komen?

Chatinka.

Vriend , zou ik hem hier zeggen , het verlies is ontzettand; wat valt 'er te doen ? Hoe weder een nieuwe vloot uitterusten . zonder 's lands fchatkist uitteputteii , zonder het volk te drukken ? Hy gaat hy fluit zich m zyn

kabinet op hy komt met een verftandig

E 4 P'*n