Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oa Het Meisje

Czaar, (met leevendigheid.*) Ja, dat wenschte ik,aanbiddingswaardige Voriïin» dat hoopte ik, dat beloofde ik my , . .. Natalia,

Myn Czaar. . .

Czaar.

Dat uw hart met het myne om flryd zou

gevoelen, dat gy nu weet ik my eerst kort

uitiedrukken, nu heb il? geen verdere omwegen nodig nu recht op het doel! Nog is Chatinka van my onaangeraakt, nog. . . .

Natalia,

Dat weet ik.

Czaar.

Weet gy dat?

Natalia. Omdat ik Chatinka kenne.

Czaar.

Nog had haare deugd zo veel terugfrootende kracht voor my, hield myne liefde zozeer binnen de paaien eener eerbiedige fchaamte, datikby alle de wegfleepende drift myner wenlchen, by alle de onbedwingbaare hartstochtelykheid van myn temperament nog altyd met haar ben, wat ik in het ogenblik was, toen ik haar voor de eerltemaal gezien heb.

-i ■ Ik heb nu aan uw vriendfchaplyken boezem

de gedachten yan myn hart uitgeftort.' LT bemint