Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 230 > •

overal verwoestingen aanregt, en dan bij het flor u deum zingt, als of men iet prijslijks verricht hadt' .1. -nf Zeg\ plutarchus? „ mars is een tijran, zoo als integendeel, om met Pindarus te fpreken, de wet een koning over de geheele wereld is. Ju pi ter heeft ook, gelijk homerus zegt, den Koningen geen muur. brekers en fchepen met koperen fnebben tot bezorging en bewaaring gegeven, gelijk dan de gemelde dichter niet den ftrijdbaarften, onrechtvaardigften en bloeddorstigfteo onder de Koningen, maar den rechtvaardigflen eenen leerling en fchoher vau j v p i t e r noemde » ,..jya|. d]t gezegde van Keizer pertinax ook rede. üjk? a* unquam eveniat Jalutare reipuUica, brevi mitites necesjartos non fore: Indien ooit de menfchelijke famenlc. ving tot zijne waare volkomenheid zal geraaken, dan zullen de foldaaten overtollig zijn? Wanneer zal het menschdom zoo redelijk wezen?

Maar zal het wel iet baaten ? of ik, of duizenden met mij vragen: Wat is Redelijkheid?

Hoor ik daar avarus niet? Geeft hij mij geen gelijk ? Keurt hij mijne vraag niet overtollig? Wat vraag!

Zeftr^JJ ^M-enB b,ehoefc niet ,ang in twijfel te ftaan, wat redelijkheid is? Ik leen mijnen buurman geld tegen den germgen mtresfe van flechts één percentjen 'smaands, is dat niet redelijk ?

Het is woekeren, zegt mercator. En wat noemt mercator dan redelijkheid? Ik zet, zegt hij, mijne waaren over tegen 25 percent winst, is dat niet redelijk> , ,J.kMbc" doorgaands in de verbeelding geweest, dat 'redelijkheid zoo ten naasten bij gelijk ftondt met het geen de Hanlchen fens commun, de Latijnen finjus communis, en wij, meen ik, gezond verftand noemen, maar thans begin ik te vragen, of ik mij zei ven niet bedrogen heb?

Wanneer de menfehen te hoop lopen, doldriftig fchrecuwen en gillen, als of zij uitzinnig waren, voor het huis van hunnen medeburger, dien zij zei ven voor een braaf man erkennen moeten, als het 'er op aankomt; als zj vervolgend, oP dat huis ,-anvallen onder een vrees! jk gejoel alles aan en in het zelve verbrijzelen en vernielen, en dan gelooven, dat zij eenen geliefden perlbon daarmede vereeren, is dat gezond verftand? Js dat redelijk-

Dat de Godsdienst der Ghistenen een redelijke GodsZTilJS' Cn Zij" m0üï' kan nf« « twijfel getrokken worden, maar wat is dan Redelijkheid? Is het redelijk,

dat

Sluiten